ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
v
v
 
ค้นหา
 
 
Go to page:  
 
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (งานออกแบบผังแม่บท) สังกัดส่วนอาคารสถานที่
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งช่างเทคนิค (งานออกแบบผังแม่บท) สังกัดส่วนอาคารสถานที่
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งช่างเทคนิค (งานออกแบบผังแม่บท) สังกัดส่วนอาคารสถานที่ ไปแล้วนั้น
 
              คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน ดังนี้
 
                     1. ส่วนอาคารสถานที่
                           1.1 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (งานออกแบบผังแม่บท) จำนวน 1 อัตรา
                               1. นายกิตติศักดิ์ แก้วเครือวงค์
 
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   20 ตุลาคม 2564 

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  
        รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


-
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน