ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
v
v
 
ค้นหา
 
 
Go to page:  
 
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด) สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด) สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด) สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   27 ตุลาคม 2564 

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  
     รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด)
สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์
..................................................................................................

ส่วนประชาสัมพันธ์ - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นางสาว ณัชชา ฟักประไพ

นาย กรปภพ พูนเพิ่มทวีทรัพย์ 

นางสาว เบญญาภา แสนใจ 

นางสาว พีระดา สุกิจพิชา 

นาย วิศรุต แสนคำอ้าย 

นางสาว อริสรา อุตตมากร 

นางสาว ศุภกานต์ ชื่นจิต 

นางสาว สุติมา หวันแก้ว 

นางสาว สุพัตรา ดอนสี

สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 9.00 น.

การสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

 

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน