ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
v
v
 
ค้นหา
 
 
Go to page:  
 
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
สังกัดศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   19 ตุลาคม 2564 

 

             อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
สังกัดศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

..................................................................................................

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ตำแหน่ง คนงาน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

นาย ยุทธนา ไชยสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 9.00 น.

การสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

 

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน