ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
v
v
 
ค้นหา
 
 
Go to page:  
 
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   27 ตุลาคม 2564 

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  
    รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
..................................................................................................

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นาย ธนวิทย์ เป็กธนู

นาย ธีรพงษ์ ชัยยารังกิจรัตน์

นาย นพดล ทิศเชย

นาย นรินทร์ คำซอน

นาย นิติภูมิ เครือวงค์

นาย ภานุเดช คำปวน

นาย วัชระ ปินทรายมูล

นาย วิชานาถ บุญหมั้น

นางสาว ศิริกัลยา พร้อมรุ่งเรือง

สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบปฏิบัติ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Google Document

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 .
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง (วิเคราะห์และออกแบบระบบ / ภาษา SQL) โดยใช้ Google Document

เวลา 13.30 – 15.00 .
- สอบวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอรายงาน จัดทำกราฟ ในรูปแบบ Info Graphic
(PowerPoint / Excel หรือ โปรแกรมอื่น ) โดยใช้ Google Document / Email

เวลา 15:10 
- นำเสนองานสำหรับ ผู้ที่ทำข้อสอบวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอรายงานเสร็จ

 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 – 15.00 .
- สอบปฏิบัติ

เวลา 15:10 .
- นำเสนอข้อสอบปฏิบัติ 

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ โดยสแกน QR Code ที่ปรากฎข้างล่างนี้
ภายในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 .

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน