ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
v
v
 
ค้นหา
 
 
Go to page:  
 
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล) สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล) สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   26 ตุลาคม 2564 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

นางสาว กนกวรรณ ทองแฉล้ม

นางสาว กรรณิการ์ อุดทา

นางสาว กัลยาทิพย์ เนตรโสภา

นางสาว กุลธิดา พยาราช

นางสาว ขันคำ ลุงดี

นางสาว ณัฐธิดา นามแสง

นาย ณัฐพงษ์ อุเทียม

นางสาว นิรมล กันธิยะกาศ

นางสาว ปฐมพร คำแหงผล

นางสาว ปวีณ์นุช เขี่ยคุ้ย

นางสาว พรนัชชา ศรีวงค์

นางสาว พรรณทิวา ยานางิดา

นางสาว พัชรี ดีเลิศ

นางสาว พิมพ์นิภา ขยันขาย

นาย พุฒิพัฒน์ แก่งศิริ

นางสาว ภาคินี พรมมี

นางสาว รัชนู นางแล

นางสาว รัตนา โสกเชือก

นาย ลิขสิทธิ์ คำผึก

นางสาว วรรณิภา คำเป็ก

นาง วราภรณ์ ม้าทอง

นางสาว วาสนา ไชยลังกา

นางสาว สวีรัตน์ คำนาค

นางสาว สุกัญญา สุวรรณ

นางสาว สุนีย์ ค้าสม

นางสาว สุพิน แซ่ซา

นางสาว อัญชลี ทองจรัส

นางสาว อาภรณ์ ครุฑศรี

นางสาว อิสริยาภรณ์ กุลสวัสดิ์

นางสาว เมวิกา นิลสวิทย์

นางสาว โชติกา ขันสุธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
สอบข้อเขียน
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30 น. – 16.00 น.   
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ ห้องประชุมประจวบภิรมย์ภักดี ชั้น 6
อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

*อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องคิดเลขในการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเครื่องคิดเลขมาเอง

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ

1. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องเข้ารับการคัดกรอง
และปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

1.1 จุดคัดกรองอยู่บริเวณประตูที่ 1 (บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์)

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกควรเผื่อเวลาเพื่อให้สามารถเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเริ่มเวลาสอบ

3. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริเวณหน้าห้องสอบ

 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน