ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
v
v
 
ค้นหา
 
 
Go to page:  
 
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   26 ตุลาคม 2564 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง         

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

นางสาว กรกช อยู่ไสว

นางสาว จุฑาภรณ์ มหาวงศนันท์

นางสาว ชลธิชา ปุราเส

นาย ณัฐวุฒิ เขื่อนเพชร

นาย ธนกรณ์ บุสันเทียะ

นาย ธนกฤต จอมภา

นาย ธนพัฒน์ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์

นางสาว ธมนพรรณ แสงสุข

นางสาว ธันชนก ทองอินทร์

นาย ปราโมทย์ คงจันทร์

นาย พชร เฮงตระกูล

นางสาว ภัคร์ภัสสร ตาเกะงากิ

นางสาว ภานรินทร์ เจอรี

นางสาว วตฤนยาพร พันสุภะ

นาย สถาพร อินทะนนท์

นาย สิทธิพร แก้วกันทา

นางสาว สุนิสา มงคลดี

นางสาว สุรีวรรณ นัสการ

นางสาว ออรียา ปัญญาอิน

นางสาว อาทิตยา พรมวงค์

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
สอบข้อเขียน
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30 น. – 15.00 น.   
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ ห้องประชุมประจวบภิรมย์ภักดี ชั้น 6
อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
- สอบปฏิบัติ
สถานที่
 ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 2
อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ

1. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องเข้ารับการคัดกรอง
และปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

1.1 จุดคัดกรองอยู่บริเวณประตูที่ 1 (บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์)

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกควรเผื่อเวลาเพื่อให้สามารถเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเริ่มเวลาสอบ

3. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริเวณหน้าห้องสอบ

 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน