ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
v
v
 
ค้นหา
 
 
Go to page:  
 
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (โยธา) สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งช่างเทคนิค (โยธา)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งช่างเทคนิค (โยธา) สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   18 ตุลาคม 2564 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งช่างเทคนิค (โยธา)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

นาย กิตติศักดิ์ แก้วเครือวงค์

นาย นราธิป เขื่อนเพชร

นาย วสุพล ไทยโกษา

นาย ศุภวิชญ์ วรศรี

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
สอบข้อเขียน
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล

- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30 – 16.00 น.   
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ ห้องประชุมงานอำนวยการ ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ

1. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องเข้ารับการคัดกรอง
และปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

1.1 จุดคัดกรองอยู่บริเวณประตูที่ 1 (บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์)

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกควรเผื่อเวลาเพื่อให้สามารถเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเริ่มเวลาสอบ

3. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริเวณหน้าห้องสอบ

 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน