ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
v
v
 
ค้นหา
 
 
Go to page:  
 
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   23 กันยายน 2563 

 

              อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์   
                 รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน              
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
..................................................................................................

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


นางสาว ขวัญฤดี วงค์กิติ

นางสาว ขวัญศิริ ชัยวงค์

นางสาว จิราพรรณ ใจสีธิ

นางสาว ณัฐกานต์ กำจรเมนุกูล

นาย ธนาชน บัวสาย

นางสาว ธารทิพย์ จินดาขัด

นาย ปฏิพัทธ์ คำเด่นเหล็ก

นางสาว ปริณดา นิลคูหา

นางสาว ปรียานุช สุทธายะ

นางสาว ปวันพัสตร์ ณรงค์ชัย

นางสาว พรปวีณ์ พลเดช

นางสาว พรลดา จอมเมือง

นางสาว พิมพ์ชนก ปาโท้

นางสาว พิมพ์อุบล หวายคำ

นางสาว ภานิชา ศรีโสภา

นางสาว มนัสพร ศรีภา

นาง รวีกร สุยะดุก

นางสาว รังสิยา วิบูรย์กูล

นาย ศราวุฒิ มะโนหาญ

นางสาว ศิริประภา จันทะบุญ

นาย ศุภฤกษ์ ขอนดอก

นาง สุนันท์ กาซ้อง

นางสาว สุภารินทร์ สุทธนะ

นางสาว สุภาวดี วงศ์สุวรรณ

นาย สุวิทย์ บุญดก

นางสาว หทัยทิพย์ บัวทองดา

นาย อนุกูล คำโมนะ

นางสาว อรวรรณ โปธา

นางสาว อรวรรณ นามเลย

นางสาว อังค์วรา ศรีเหรา

นางสาว อุรุชา เจริญสุข

นางสาว เนตรนพิศ กันทะรา

นางสาว โชติมา ธนะมานนท์

สอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 
เวลา 9.0012.00 น. 
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 13.3016.30 น. 
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ อาคารเรียนรวม 1 (C1) ห้อง 314

*อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องคิดเลขในการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง 
ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเครื่องคิดเลขมาเอง
 

 

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน