ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
v
v
 
ค้นหา
 
 
Go to page:  
 
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนการเงินและบัญชี
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนการเงินและบัญชี
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนการเงินและบัญชี ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   23 กันยายน 2563 

 

              อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์   
                  รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน              
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนการเงินและบัญชี
..................................................................................................

ส่วนการเงินและบัญชี - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

นางสาว กวินนิจ สุธรรมยอง

นางสาว กัลยาทิพย์ เนตรโสภา

นางสาว จิดาภา ชัยประเสริฐวิทย์

นาง จิรสุดา เขื่อนเพชร

นางสาว จุฬาลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

นางสาว ดวงฤทัย ไขทา

นางสาว ทรรศน์มน อร่ามศรี

นางสาว ธรรมสรณ์ สิทธิสมบัติ

นางสาว ธิดาลักษณ์ มาเยอะ

นาย นภนต์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์

นางสาว น้ำฝน กันติ๊บ

นางสาว พรนิภา พยาราช

นางสาว พิมพ์นิภา ขยันขาย

นาย ยุทธนา เรือนคำ

นางสาว รัตนา โสกเชือก

นาย ลิขสิทธิ์ คำผึก

นางสาว ศศินา ลำมา

นางสาว สุดสายธาร เงินมูล

นางสาว สุรัสวดี เป็งเรือน

นางสาว สุวารี เตมีศักดิ์

นางสาว เกศราภรณ์ ไชยหลาน

นางสาว เอมมิกา แลใจปา

นางสาว แพรวพิลาศ ไชยชะนะ

นางสาว โชติกา ขันสุธรรม

นางสาว โยษิตา กันทะเตียน

สอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 
เวลา 9.0012.00 น. 
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่ อาคารเรียนรวม 1 (C1) ห้อง 314

เวลา 13.3016.30 น. 
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ ห้องประชุม 202 ชั้น 2
อาคารสำนักงานบริหารกลาง (
AD2)

*อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องคิดเลขในการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง 
ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเครื่องคิดเลขมาเอง
 

 

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน