ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ไปแล้วนั้น
 
              คณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน ดังนี้
 
                     1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
                           1.1 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
                               1. นายเศรษฐรุจิ รุจิพจน์
                               สำรอง
                               1. นายเพียรชัยรัตน์ มะโนสุข
 
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   27 พฤศจิกายน 2566 

 

นางกัลยา สุวรรณภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


-
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน