ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)
สังกัดโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไปแล้วนั้น
 
              คณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน ดังนี้
 
                     1. โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี
                           1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 1 อัตรา
                               1. นางสาวดรุณศรี มณีศร
                               สำรอง
                               1. นางสาวหทัยชัช วัฒนกีบุตร
 
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   27 ตุลาคม 2563 

 

             อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
         

 


-
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน