ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   2 มิถุนายน 2558 

 

                              นางพรทิพย์   ภูติโยธิน                                 
รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน                  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
..................................................................................................

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

นางสาว ศิวพร บุญสมวล

สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน  2558
เวลา 13.30 น.

สถานที่ ห้องประชุมแม่ข้าวต้ม 
อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้สัมภาษณ์รายงานตัวและรอสัมภาษณ์
ที่ห้องประชุมนางแล เวลา 13.00 น.

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน