ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   21 พฤษภาคม 2558 

 

             ( นางพรทิพย์   ภูติโยธิน )                
รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
..................................................................................................

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นางสาว สกาวรัตน์ นพคุณ

นางสาว รักตาภา จินดารักษ์

นางสาว ทวีพร สนธิโพธิ์

นางสาว ปรียานุช นิรันรัตน์

นางสาว วัชรา ธรรมขันทา

นางสาว ฐิติญาณี จันทร์ต๊ะ

นางสาว กนกพร ทรัพย์มา

นางสาว ณิชาภัทร วงค์ตันกาศ

นางสาว ปณยา ศรีธิเมืองใจ

นางสาว วิภา พันธนะบูรณ์

นางสาว กัญญาพัชร แก้วมี

สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม  2558
เวลา 09.00 น.

สถานที่ ห้องประชุมแม่ข้าวต้ม 
อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้สัมภาษณ์รายงานตัวและรอสัมภาษณ์
ที่ห้องประชุมนางแล เวลา 08.30 น.

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน