ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดส่วนอาคารสถานที่
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดส่วนอาคารสถานที่
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดส่วนอาคารสถานที่ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   15 พฤศจิกายน 2566 

 

รองศาสตราจารย์ ชุษณะ   รุ่งปัจฉิม
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครั้งที่ 6703 คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)

..................................................................................................

ส่วนอาคารสถานที่ - ตำแหน่ง คนงาน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

นาย วีรยุทธ ประเสริฐศิริ

สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น.

สถานที่ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD2)

ผู้สัมภาษณ์รายงานตัวและรอสัมภาษณ์ เวลา 08.45 น.

 

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน