ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   5 ตุลาคม 2563 

 

             อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ตำแหน่ง พยาบาล
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

นาย เจษฎา ยานะโส 

นางสาว นภาพรรณ กรุณา 

นางสาว รัญญา เชียงแรง

นางสาว เมชญา วรศาสตร์

นางสาว เปรมวดี มณีรัตน์ 

สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้สัมภาษณ์รายงานตัวและรอสัมภาษณ์ เวลา 9.30 น.

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน