ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)
สังกัดโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)
สังกัดโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   5 ตุลาคม 2563 

 

             อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)
สังกัดโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

..................................................................................................

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

นางสาว ภุมริน สิทธิแก้ว

นางสาว เชฏฐ์โสภิต ตรงสวัสดิ์

นางสาว สุดาพร ก้างออนตา

นางสาว ดรุณศรี มณีศร

นางสาว หทัยชัช วัฒนกีบุตร

สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.

สถานที่ ห้องประชุม DD924-925 ชั้น 9
อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผู้สัมภาษณ์รายงานตัวและรอสัมภาษณ์
ที่
ห้องประชุม DD924-925 ชั้น 9 เวลา 09.30 น.

 

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน