ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนอาคารสถานที่
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนอาคารสถานที่
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนอาคารสถานที่ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   6 ธันวาคม 2566 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนอาคารสถานที่

..................................................................................................

ส่วนอาคารสถานที่ - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

นางสาว กตชพรรณ บางดี

นางสาว กมลทิพย์ อินทร์ถา

นางสาว กรกนก สมสวัสดิ์

นางสาว กรทิพย์ กันทา

นางสาว กรภัทร ฉลองวิริยะเลิศ

นางสาว กฤตยาภรณ์ สอนบาลี

นาย กฤติน แดงจำรูญ

นาย กฤษณะ จันนาค

นางสาว กัญญาภัค นันทะสาร

นาย กัมปนาท สิงคะกุล

นาย กิตติกร เขื่อนแก้ว

นาย กิตติไกร สอนนวล

นางสาว กิ่งกาญจน์ ศรีมณี

นาย ขวัญชัย สกุลตา

นางสาว จิตรกัญญา ผลปาน

นาง จิรนันท์ จันทร์เทศ

นางสาว ชฎาพร ชิณบุตร

นางสาว ชนิสรา ยิ้มใย

นางสาว ฑิมพิกา ใจจักร

นาย ณภัชรพล ธาราวัฒนโสภณ

นางสาว ณยฎา นิธิยาภักค์

นาย ณัฏฐากร แจ่มสายพงษ์

นางสาว ณัฐณิชา รอดเจริญ

นาย ณัฐวุฒิ อินประชา

นาย ทฤษฎี รัตนธรรมทอง

นางสาว ทักษิณา ทรายหมอ

นาย ทัน ตุน -

นาย ธนพงษ์ อูปเสาร์

นาย ธนภูมิ มะโนหาญ

นางสาว ธัญนันท์ ปานกำเหนิด

นางสาว ธัญปภัทร เขื่อนเพชร

นางสาว ธันย์ชนก บุญช่วย

นางสาว ธารทิพย์ ทองทา

นาย ธีรภัทร์ กล้าหาญ

นาย นพดล ศักดิ์สุริยา

นาย นพวิชญ์ มะลิแก้ว

นาย นพเก้า นักปราชญ์

นางสาว นริศรา เคลือบสูงเนิน

นางสาว นฤมล ธนนชัย

นาย นัฐพงศ์ ยางยืน

นางสาว บุณยวีร์ กุสาปัน

นาย บุริศร์ กาใจ

นางสาว ปฐมพร คำแหงผล

นางสาว ปทุมภรณ์ เดือนเพ็ญ

นางสาว ปภัทศร ปัดทะสี

นางสาว ปรารถนา บาสนุง

นางสาว ปริชมน ทองมา

นางสาว ปริษา คณโทเงิน

นางสาว ปัทมา ทาวงค์

นาย พสุ พรหมฤาษี

นางสาว พัชรี แก้วรากมุข

นาย พัลลภ ปัญญาบุญ

นาย พิทักษ์ อภิญญาวิศาล

นาย ภคิน สินประเสริฐ

นางสาว ภณิดา สัมมา

นาย ภรัณยู สุริยะกันทา

นาย ภราดร อินกันต์

นางสาว ภัทรารัตน์ ไสยวัง

นางสาว ภัทราวดี สืบสาย

นางสาว ภัสรานันท์ ตาปัน

นาย ภานุกร อินทจักร์

นาย ภานุวัฒน์ บุญยา

นาย ภาบท โกฎยา

นางสาว ภารดี คชสาร

นางสาว ภาวินี โยธา

นางสาว มาริษา ฟองคำ

นาย ยุทธนา เรือนคำ

นางสาว ยุพิน แสนไชย

นางสาว รตนพร พงษ์มณี

นาย รังสิมันตุ์ กิจรักษ์

นางสาว รัชนีกร นุชวงษ์

นาย ลิขสิทธิ์ คำผึก

นาย วรัญชัย แก้วมาลา

นาย วรเมธ ตอนใต้

นางสาว วลิดา จาริเพ็ญ

นาย วัชรพล จันทร์ต๊ะขัติ

นางสาว วิชญาภรณ์ บัวงาม

นาย วิทยา กายาไชย

นาย วินัย เชอมือ

นาย วิบูลย์ ชูเกียรติวงศา

นาย วิศวนารถ งามขำ

นาย ศรายุทธ ลี้แสน

นางสาว ศรุดา สุขอนันต์

นาย ศุภชัย อูปแก้ว

นางสาว ศุภมาส กิตินาม

นางสาว สลักจิตร คำปิน

นาย สิรายุส จันทาพูน

นางสาว สิริกัญญา ลำพูนพงศ์

นางสาว สุทธิดา บุญรัตน์

นาย สุทธิพงษ์ มูลจนะบาตร

นางสาว สุภาพร ขันตี

นาย สุริยา มิ่งเมือง

นางสาว หทัยญณัฐ ใจโลกา

นาย อณุภา โรจน์ศาสนเสถียร

นางสาว อภิญญา จันต๊ะคาด

นางสาว อมรรัตน์ หมื่นเร็ว

นางสาว อรุณรัตน์ พรหมพินิจ

นางสาว อวภาส์ อุปคำ

นาย อัยการ จันต๊ะคาด

นางสาว อาทิตยา ใจคำมา

นาย อุดมชัย ธรรมจารุวัฒน์

นางสาว เกศริน ราชสมบัติ

นาย เจตน์สฤษฎ์ สุภาวรรณ์

นาย เทวพงศ์ จุฬาวังฤทธิ์

นาย เบญจมินทร์ จันทาพูน

นางสาว เบญจรัตน์ รักษ์คมนา

นาย เพียรชัยรัตน์ มะโนสุข

นางสาว เมวิกา นิลสวิทย์

นาย โภคิน กิตติโรจนา

นาย โยธิน พิมพะยอม

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 17.00 น.
สอบข้อเขียน
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ อาคารเรียนรวม C3 ห้อง 107

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ โดยแสกน QR Code ที่ปรากฎข้างล่างนี้ หรือ คลิก
ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.


 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน