ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชาการจัดการ
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชาการจัดการ
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชาการจัดการ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   6 ธันวาคม 2566 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhttps://docs.google.com/forms/d/1ELJSyWXpq5Vu7WKabrn3ZgmpmAoJINr-wYGy7bAt52A/edit

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชาการจัดการ

..................................................................................................

สำนักวิชาการจัดการ - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

นาย กัมปนาท สิงคะกุล

นางสาว กิตติมา อินต๊ะวงศ์

นางสาว ฐิติพร อนันตพงศ์

นางสาว ณยฎา นิธิยาภักค์

นาย นพวิชญ์ มะลิแก้ว

นางสาว บุณยวีร์ กุสาปัน

นางสาว บุษราคัม จงสวัสดิ์

นางสาว ปภัทศร ปัดทะสี

นางสาว ปริชมน ทองมา

นางสาว ปรินันท์ ปันแปง

นางสาว ปัทมา ทาวงค์

นาย พสุ พรหมฤาษี

นาย ภรตวรรษ แย้มชะยา

นางสาว ภัทรารัตน์ ไสยวัง

นางสาว ภารดี คชสาร

นางสาว มะลิวัลย์ ยอดลิลา

นางสาว มุกก์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์

นางสาว รุ่งทิพย์ สันติสุข

นาย วชิรวิชญ์ วงษ์ฟองนวล

นางสาว วิมลสิริ สุทธะ

นาย วิศวนารถ งามขำ

นาย สิขเรศ อินทวัตร์

นาย สิรายุส จันทาพูน

นางสาว สุชัญญา ขอบรูป

นาย สุทธิพงษ์ มูลจนะบาตร

นางสาว สุภาภรณ์ พุทธวงค์

นาย อณุภา โรจน์ศาสนเสถียร

นางสาว อภิญญา จันต๊ะคาด

นางสาว อวภาส์ อุปคำ

นาย เทวพงศ์ จุฬาวังฤทธิ์

นางสาว เบญจภรณ์ ใจจินา

นางสาว เบญจรัตน์ รักษ์คมนา

นางสาว เมวิกา นิลสวิทย์

นาย เสกสรรค์ กฤษกรบฎีศรบุริณฑ อินสม

นางสาว แววตา เชียงกันทา

นาย โภคิน กิตติโรจนา

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 17.00 น.
สอบข้อเขียน
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ อาคารเรียนรวม C3 ห้อง 106

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ โดยแสกน QR Code ที่ปรากฎข้างล่างนี้ หรือ คลิก
ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.


 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน