ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   6 ธันวาคม 2566 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

..................................................................................................

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นาย กิตติกร มหาวรรณ

นางสาว ขนิษฐา สิริจามร

นางสาว จุฑามาศ คำบุญงาม

นาย ณัฐพงศ์ ประกายวิเชียร

นาย ณัฐพงษ์ แสงสร้อย

นางสาว ธัญสุดา แก้วใส

นางสาว พิมพ์ชนก ปาโท้

นางสาว มาลินี อนันต์

นาย รุ่งโรจน์ ศรีธิเลิศ

นาย วรเมธ ตอนใต้

นาย สันติภาพ วรกุลพนา

นางสาว สุพรรษา ตันลือ

นางสาว เกวลิน สำโรง

นางสาว เรวดี เคลือบคนโท

นาย เอกชัย ฟูแสง

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 17.00 น.
สอบข้อเขียน
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ อาคารเรียนรวม C3 ห้อง 106

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ โดยแสกน QR Code ที่ปรากฎข้างล่างนี้ หรือ คลิก
ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน