ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   23 พฤศจิกายน 2566 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
..................................................................................................

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

นางสาว กชกร อภิชาติวรนันท์

นางสาว กนกวรรณ ทองแฉล้ม

นางสาว กมลชนก พิมเพราะ

นางสาว กมลทิพย์ อินทร์ถา

นางสาว กรกนก สมสวัสดิ์

นางสาว กฤตยาภรณ์ สอนบาลี

นาย กัมปนาท สิงคะกุล

นางสาว กาญจนี ยอดลิลา

นาย กิตติกร มหาวรรณ

นางสาว กิตติมา อินต๊ะวงศ์

นางสาว กิตติยา จักเงิน

นางสาว กีรติกา ราชอุ่น

นางสาว ขนิษฐา สิริจามร

นางสาว จิดาภา อัจฉริยมาศ

นาย จิรเมธ เวชสุวรรณ

นาย ชญานิธิ ธรรมธิ

นางสาว ชนิตรา พวงอินทร์

นางสาว ชมพูนุท แก่นคำเป๊ก

นางสาว ชรินรัตน์ สิงห์หันต์

นาย ชาญวุฒิ สุธาพันธ์

นางสาว ญาดา สุวรรณ

นางสาว ณัฐธยาน์ เฟื่องฟูธนโชติ

นาย ณัฐพงศ์ ประกายวิเชียร

นางสาว ณิชิฎา วรกุล

นาย ทนงชัย ตาดไธสงค์

นางสาว ทักษิณา ทรายหมอ

นาย ทัน ตุน -

นางสาว ทิพย์กมล แหนคำ

นาย ธนานนท์ ประไกรวัน

นางสาว ธนาภรณ์ คำเรือง

นางสาว ธมลวรรณ เกทารัง

นางสาว ธรีรัตน์ ประชุมแสน

นางสาว ธัญญา แตงน้อย

นางสาว ธัญสุดา แก้วใส

นางสาว ธันวมาส ข่ายแก้ว

นางสาว ธาดารัตน์ คุณหลัก

นาย ธีรภัทร ศรีเหรา

นาย ธีรภัทร์ กล้าหาญ

นาย ธีรศักดิ์ เรือนสอน

นางสาว นปภัช พัฒนอภิวงศ์

นาย นพวิชญ์ มะลิแก้ว

นางสาว นริศรา เคลือบสูงเนิน

นางสาว นฤมล ธนนชัย

นาย นัฐพงศ์ ยางยืน

นางสาว นิภาพร แซ่อุ้ย

นางสาว บุณยวีร์ กุสาปัน

นาย บุริศร์ กาใจ

นางสาว บุษราคัม จงสวัสดิ์

นางสาว ปณิตตรา พิบูลลาภย์

นางสาว ปทุมภรณ์ เดือนเพ็ญ

นางสาว ปภัทศร ปัดทะสี

นางสาว ประกายมาศ สุขเกษม

นางสาว ปริชมน ทองมา

นางสาว ปรินันท์ ปันแปง

นางสาว ปริษา คณโทเงิน

นางสาว ปัทมา ทาวงค์

นาย พสุ พรหมฤาษี

นาย พัลลภ ปัญญาบุญ

นางสาว พิชญิน เครือสุคำ

นางสาว พิมพ์ชนก ปาโท้

นางสาว พิมพ์สิริ สมศักดิ์

นาย พิสิฐ รวมสุข

นาย พีรดณย์ คุณานุวัฒน์

นาย ภคิน สินประเสริฐ

นาย ภัควัฒน์ ปัญญา

นางสาว ภัทรารัตน์ ไสยวัง

นาย ภาณุวัตร เหมยกาศ

นาย ภานุกร อินทจักร์

นาย ภาบท โกฎยา

นางสาว ภารดี คชสาร

นางสาว ภาวินี โยธา

นาย ภาสกร กันธิพันธุ์

นางสาว มนทกานต์ มหาไม้

นางสาว มะลิวัลย์ ยอดลิลา

นางสาว มัณยาภา สุภาโท้

นางสาว มาลินี อนันต์

นางสาว ยุพิน แสนไชย

นาย รักษ์กิติ์ ศิริพรรณรัตน์

นางสาว รุจิรา ปรารมภ์

นางสาว รุ่งทิพย์ สันติสุข

นาย วชิรวิชญ์ วงษ์ฟองนวล

นางสาว วรดา ยอดสุวรรณ

นาย วรเมธ ตอนใต้

นาย วัชรพล จันทร์ต๊ะขัติ

นางสาว วิชญาภรณ์ บัวงาม

นาย วิชานนท์ สมณะ

นางสาว วิชุดา ชนะฝัน

นางสาว วิมลสิริ สุทธะ

นางสาว วิรายา เจริญสกุล

นางสาว วิลาวัลย์ พลยุทธศาสตร์

นางสาว วิลาสินี ม่อมดี

นาย วีระพล พรมเมือง

นาย ศุภพัฒน์ มีเจริญ

นางสาว สลักจิตร คำปิน

นางสาว สิรนาถ นะตา

นาย สิรายุส จันทาพูน

นางสาว สิริกัญญา สุรินต๊ะ

นางสาว สุกัญญา สังฆวดี

นาย สุขสันต์ โทภิลา

นางสาว สุชัญญา ขอบรูป

นางสาว สุทธิดา สายแปง

นางสาว สุทธิดา บุญรัตน์

นาย สุทธิพงษ์ มูลจนะบาตร

นางสาว สุภาพร ขันตี

นางสาว สุภาภรณ์ พุทธวงค์

นาย สุริยา มิ่งเมือง

นาย อณุภา โรจน์ศาสนเสถียร

นางสาว อภิญญา จันต๊ะคาด

นางสาว อภิรดี มานะสุวรรณผล

นางสาว อรอุษา สุนนานนท์

นางสาว อริศรา เพียนไลย

นางสาว อวภาส์ อุปคำ

นางสาว อันดามัน ชำนิประเสริฐกุล

นาย อาทิตย์ กิติกา

นางสาว เกวลิน สำโรง

นาย เทวพงศ์ จุฬาวังฤทธิ์

นางสาว เบญจภรณ์ ใจจินา

นาย เบญจมินทร์ จันทาพูน

นางสาว เบญจรัตน์ รักษ์คมนา

นาย เพียรชัยรัตน์ มะโนสุข

นางสาว แพรทอง ทองวงศ์

นาย โภคิน กิตติโรจนา

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 17.00 น.
สอบข้อเขียน
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ อาคารเรียนรวม C3 ห้อง 106

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ โดยแสกน QR Code ที่ปรากฎข้างล่างนี้ หรือ คลิก
ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.


 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน