ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   23 พฤศจิกายน 2566 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
..................................................................................................

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ - ตำแหน่ง นิติกร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

นางสาว กมลชนก พิมเพราะ

นางสาว กรรณิการ์ แสงเมือง

นาย กิตติกร เขื่อนแก้ว

นาย จิรัฐ เขื่อนเพชร

นาย ชญานิธิ ธรรมธิ

นางสาว ชุตินันท์ ขัติยะ

นาย ฐปกรณ์ เสมียนเพชร

นาย ณฐภัทร พรมสุข

นางสาว ณัฐณิชา แคะนาค

นางสาว ณัฐธิดา เสนากูล

นาย ณัฐพล หินใหญ่

นางสาว ทิพย์ศิริ ทิศอุ่น

นาย นครินทร์ ณรงค์

ว่าที่ร้อยตรี นภวัฒน์ สืบนุสรณ์

นางสาว นฤมล ธนนชัย

นาย พงศธร อิ่นคำ อิ่นคำ

นาย พงศ์พันธ์ นันต๊ะเสน

นาย พฤฒิศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์

นางสาว รุจิรา ปรารมภ์

นางสาว วรรณภา กิริยา

นางสาว วิชญาภรณ์ บัวงาม

นาย สฤษดิ์พัฒน์ ทองแสง

นาย สุขสันต์ โทภิลา

นาย สุทธิพงษ์ มูลจนะบาตร

นางสาว สุภาพร ขันตี

นาย สุริยา มิ่งเมือง

นาย อติณัฐ สนิทพ่วง

นาย อัครวัฒน์ วิญญายอง

นาย อาทิตย์ กิติกา

นางสาว อารีพร สาริกานนท์

นาย เฉลิมวุฒิ บัวบาน

นาย เนรมิต โพธิ์ช่วย

นางสาว เพ็ญแข ภิรบรรณ์

นาย เอกอนิวัฒน์ วิชาเร็ว

นางสาว เตือนใจ รักดีศิริสัมพันธ์ 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 17.00 น.
สอบข้อเขียน
- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ อาคารเรียนรวม C3 ห้อง 106

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ โดยแสกน QR Code ที่ปรากฎข้างล่างนี้ หรือ คลิก
ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.


 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน