ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   1 มิถุนายน 2566 

 

รองศาสตราจารย์ ชุษณะ   รุ่งปัจฉิม
รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
..................................................................................................

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

นางสาว จุฑามาส เพ็ญกุล

นาย ธนพงษ์ อูปเสาร์

นางสาว ศุภรา ศรีบุรี

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 - 09.00 น.

- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง
สถานที่ ห้องประชุม M1-309 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เวลา 09.30 น.

- สอบสัมภาษณ์

สถานที่ ห้องประชุม M1-310 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ โดยแสกน QR Code ที่ปรากฎข้างล่างนี้ หรือ คลิก

ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566  เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบสิทธิ์ ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และเข้ารับการคัดกรองและปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด 
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน