ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด) สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(งานประชาสัมพันธ์และการตลาด) สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   4 กรกฎาคม 2565 

 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

..................................................................................................

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

นางสาว กชพร วุฒินนท์ชัย

นางสาว กชพร ชูเจริญ

นางสาว กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ

นางสาว ขวัญศิรินทร์ จันทน์ธวัช

นางสาว ชฎาธร จันทราษี

นางสาว ชติณัน วรรณชัย

นาย ชวินทร์ ศุภมงคล

นางสาว ฐิติรัตน์ ประพงษ์

นางสาว ฐิรนันท์ เทพแดง

นางสาว ณัฎฐณิชา หรั่งแจ่ม

นาย ณัฏฐ์พงษ์ กันอิ่น

นาย ทศพร อินต๊ะมา

นาย ทองคำ คำลือ

นางสาว ธัญญลักษณ์ เครือวงค์

นาย ธีรศักดิ์ เรือนสอน

นางสาว นัดดาภรณ์ เย็นใจมา

นางสาว นันทกานต์ ไชยมาตย์

นางสาว ปริญดา ปฎิเสน

นาย ปวรภัทร ติป้อ

นางสาว พัชราภรณ์ บั้งเงิน

นางสาว พิมพ์มาดา สมโนชัย

นางสาว ภัสร์ฐิตา ทองกิ่ง

นาย ภาคภูมิ ล้ำประเสริฐ

นาย รัชชานนท์ บุญเรือง

นางสาว ลักษมณ ใจนนท์ถี

นางสาว วราลักษณ์ จันทะวงค์

นาย ศาสตรา โกติแพง

นางสาว ศิรภัสสร พันธ์สุริย์ฉาย

นาง ศิริรัตน์ สุตา

นาย ศุภกิต แอบยิ้ม

นางสาว ศุภลักษณ์ โพธิ์สุวรรณ

นางสาว ศุภิสรา มูลจ้อย

นาย สมพงษ์ สืบสายโลหิต

นาย สหรัฐ พบสุข

นางสาว สุพัตรา ดอนสี

นางสาว สุพีรณัฐ คำแผ่นชัย

นางสาว อนัญญา ศรีอ่อน

นางสาว อรญา พรมมา

นางสาว อัชรา ยอดวุฒิ

นางสาว แพรทอง ทองวงศ์

สอบข้อเขียน

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

เวลา 09:00 น. - 12:00 น. 

- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30 น. – 16.00 น.   

- วิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบปฏิบัติ

สถานที่ ห้องประชุมประจวบภิรมย์ภักดี ชั้น 6
อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ
ให้ผู้เข้าสอบเตรียม Notebook มาสอบภาคปฏิบัติด้วยตนเอง

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกโปรดลงทะเบียนเข้าสอบ
โดยแสกน
QR Code ที่ปรากฏข้างล่างนี้ หรือ คลิก ภายในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบสิทธิ์ขอผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
จึงแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบและดำเนินการ ดังนี้

1) ขอความกรุณาผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบตามวันเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อลดความแออัด
และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ

2) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคนเข้ารับการตรวจ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ
โดยให้นำเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจจากโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/ทั้งภาครัฐและเอกชน
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ

 

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ

1. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องเข้ารับการคัดกรอง
และปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

1.1 จุดคัดกรองอยู่บริเวณประตูที่ 1 (บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์)

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกควรเผื่อเวลาเพื่อให้สามารถเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเริ่มเวลาสอบ

3. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริเวณหน้าห้องสอบ
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน