ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ผลิตสื่อ) สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ผลิตสื่อ)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ผลิตสื่อ)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   4 กรกฎาคม 2565 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ผลิตสื่อ)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

..................................................................................................

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

นางสาว ชนณพร สุขสิน

นาย ชนะชน ทนันชัย

นางสาว ชลิดา มิ่งขวัญ

นาย ณรงค์ศักดิ์ โพธิปัญญา

นางสาว ณัฐณิชา นาระถี

Mister ดำรง พงศักดิ์

นาย ทณาทัศน์ กิจพิทักษ์

นาย ทักษิกร ชัยวงค์

นาย ทัสยุ ชัยคำ

นาย ธนวัฒน์ ปัญโญนันท์

นางสาว ธันวมาส ข่ายแก้ว

นาย นัฐพงศ์ ยางยืน

นางสาว พิมพ์มาดา สมโนชัย

นาย พิษณุ ดาปิน

นางสาว ภิญญดา ยุวกนกชัย

นาย ภูเบตร์ เสงี่ยมงาม

นาย รัชกฤศ ทุมสิทธิ์

นาย วิรุจน์ อินต๊ะลือ

นางสาว ศิรภัสสร พันธ์สุริย์ฉาย

นาง ศิริรัตน์ สุตา

นางสาว อาภา ฉิมประเสริฐ

นาย เพิ่มพูน มะโนวัน

นาย เมธารัตน์ โยธิโน

สอบข้อเขียน

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

เวลา 09:00 น. - 12:00 น. 

- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30 น. – 16.00 น.   

- วิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบปฏิบัติ

สถานที่ ห้องประชุมประจวบภิรมย์ภักดี ชั้น 6
อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ
ให้ผู้เข้าสอบเตรียม Notebook มาสอบภาคปฏิบัติด้วยตนเอง

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกโปรดลงทะเบียนเข้าสอบ
โดยแสกน QR Code ที่ปรากฏข้างล่างนี้ หรือ คลิก ภายในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบสิทธิ์ขอผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
จึงแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบและดำเนินการ ดังนี้

1) ขอความกรุณาผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบตามวันเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อลดความแออัด
และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ

2) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคนเข้ารับการตรวจ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ
โดยให้นำเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจจากโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/ทั้งภาครัฐและเอกชน
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ

 

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ

1. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องเข้ารับการคัดกรอง
และปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

1.1 จุดคัดกรองอยู่บริเวณประตูที่ 1 (บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์)

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกควรเผื่อเวลาเพื่อให้สามารถเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเริ่มเวลาสอบ

3. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริเวณหน้าห้องสอบ
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน