ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานการเงิน - แคชเชียร์) สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานการเงิน - แคชเชียร์)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานการเงิน - แคชเชียร์)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   9 มิถุนายน 2565 

 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานการเงิน - แคชเชียร์)
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

..................................................................................................

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

นางสาว จารุวรรณ สิงห์แก้ว

นางสาว จิรัชญา ทาแกง

นางสาว ณัฐทิณี ภิระบรรณ์

นางสาว ณัฐภรณ์ เปียงใจ

นางสาว ดรุณี ขวักไขว่

นาย ทวีพงษ์ จันทาพูน

นางสาว ธนัชชา คำรศ

นาย พัลลภ ปัญญาบุญ

นางสาว สิราลักษณ์ เขียนนา

นางสาว สุวิมล นันเปียง

นางสาว อภิญญา จันเทพ

นางสาว แสงดาว มาเยอะ

สอบข้อเขียน

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

เวลา 09:00 น. - 12:00 น. 

- วิชาวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ
- วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30 น. – 16.00 น.  

- วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ ห้องประชุมประจวบภิรมย์ภักดี ชั้น 6
อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

*อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องคิดเลขในการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเครื่องคิดเลขมาเอง

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกโปรดลงทะเบียนเข้าสอบ
โดยแสกน QR Code ที่ปรากฏข้างล่างนี้ หรือ คลิก ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบสิทธิ์ขอผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
จึงแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบและดำเนินการ ดังนี้

1) ขอความกรุณาผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบตามวันเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อลดความแออัด
และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ

2) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคนเข้ารับการตรวจ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ
โดยให้นำเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจจากโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/ทั้งภาครัฐและเอกชน
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ
 

 

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ

1. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องเข้ารับการคัดกรอง
และปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

1.1 จุดคัดกรองอยู่บริเวณประตูที่ 1 (บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์)

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกควรเผื่อเวลาเพื่อให้สามารถเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเริ่มเวลาสอบ

3. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริเวณหน้าห้องสอบ
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน