ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งพยาบาล สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งพยาบาล สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   17 พฤศจิกายน 2564 

 

             อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งพยาบาล สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ - ตำแหน่ง พยาบาล
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นาง ฐานุตรา สุทธนู

นางสาว ณัฐวรางค์ ตะนอพรม

นางสาว ธดากรณ์ วงค์ใหญ่

นางสาว ธารรัตน์ บัวคง

นางสาว นริสา อุดม

นางสาว ปพิชญา ทาจีนะ

นางสาว วารุกา เผ่าน้อย

นางสาว สายสุนีย์ สมควร

นางสาว สุรียุ ปานทอง

นางสาว อรุณี วงค์เนตร

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.30 – 10.30 น.

สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งรูปแบบออนไลน์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
และรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Google Document

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ โดยสแกน QR Code ที่ปรากฎข้างล่างนี้
ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน