ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   8 พฤศจิกายน 2564 

 

             อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ - ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

นาย กฤษฏานนท์ ชมภูถี

นางสาว น้ำฝน พรหมลือ

นางสาว ฝนทยา ไคร้มา

นางสาว ภูริชญา เทพสุวรรณ์

นางสาว มัลลิกา กิจพิทักษ์

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 8.30 – 12.00 น.
สอบปฏิบัติ
สถานที่ คลินิกบริการทันตกรรม ชั้น 1 อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

เวลา 13.00 – 14.30 น.
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง

ห้องประชุม DD923 ขั้น 9 อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและต้องเข้ารับการคัดกรอง
และปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน