ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์) (งานไม้) (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดส่วนอาคารสถานที่
-
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์) (งานไม้) (ลูกจ้างชั่วคราว)
สังกัดส่วนอาคารสถานที่
..................................................................................................

  
                            ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูก้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                               
 

             1. ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและจำนวนที่ต้องการ

 
ลำดับ หน่วยงาน/ตำแหน่ง จำนวนอัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1

ส่วนอาคารสถานที่

ผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์) (งานไม้) (ลูกจ้างชั่วคราว)

- งานตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอาคาร และปรับปรุง
  สิ่งก่อสร้าง

 - งานปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานไม้   
  งานทำสี

- ประสานงานการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
  ในการจัดกิจกรรม หรือการจัดงาน
 
  ของมหาวิทยาลัย

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาก่อสร้าง โยธา

- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ที่เหมาะสม 

  กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ กำหนดหรือมีความถนัดด้านงานไม้
  และงานสีเฟอร์นิเจอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

             2. การสมัครสอบคัดเลือก

                         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง  ไม่เว้น
                วันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้
                   2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์
                          https://hr.mfu.ac.th/jobmfu
                   2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่
                   2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
                   2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน 
                   2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 
                   2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงาน
                         ออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร, กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้ง
                         ให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง 
                 

             3. หลักฐานการสมัคร

                   3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้ว
                         ไม่เกิน 6 เดือน  และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป
                   3.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
                   3.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
                         กระบวนการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
                         โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
                   3.4 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ และ
                         สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
                   3.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
                   3.6 หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1
                         กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
                        * ผู้สมัครต้องการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องแนบไฟล์
                หลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลังจากที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้มี
                สิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว  หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์
                การเข้าสอบสัมภาษณ์
                        * ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หาก
                ปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
                สอบแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการ
                บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้  
                        * สำหรับพนักงานที่บรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ
                หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุโดยตรง จะต้องทำสัญญาค้ำประกัน
               ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยด้วย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
                       * ในวันสอบข้อเขียน  ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบ
                พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงในวันดังกล่าวด้วย
 

             4. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

                   ขั้นตอนที่ 1     มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ
                   ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครครบตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัย
                   สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อ
                   ผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2
                   ขั้นตอนที่ 2     มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มาทำการทดสอบ ข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติและ/หรือสอบสัมภาษณ์
                  
                   ทดสอบข้อเขียน

                   ความรู้ความสามารถทั่วไป
                       -    ความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
                            และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
                       -    ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
                   ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
                       -    ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
                  ทดสอบปฏิบัติ
                       -    ทดสอบทักษะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติ
                  ขั้นตอนที่ 3     สอบสัมภาษณ์        ประเมินความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง
 

              5. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี การดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและจะติดต่อเรียก
ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
(กำหนดการต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
* ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนการเจ้าหน้าที่  โทร. 0-5391-6020
หรือ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu
 
             ประกาศ  ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 
 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน