ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงานผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์
-


ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงานผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์
 

                 

                     1. ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน

                                          1.1 ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ณ ปัจจุบันได้ตามที่อยู่เวปไซต์ ดังนี้

 

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ
(สมัครโดย download ใบสมัครและกรอกข้อมูล แล้วส่งมายังมหาวิทยาลัย)

                                           

                                          1.2 ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ณ ปัจจุบันได้ตามที่อยู่เวปไซต์ ดังนี้

 

ประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
(สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์)

                                         

                                          1.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ กำหนดการสอบ และผลการสอบ ตามช่องทาง ด้งต่อไปนี้

                                                               1.3.1 หน้าประกาศในระบบรับสมัครงานออนไลน์

                                                               1.3.2 สถานะการสมัครงาน (เลือกเมนู ข้อมูลส่วนตัว/สมัครงาน)

                                                               1.3.3 กล่องข้อความ ( เลือกเมนู ข้อมูลส่วนตัว/กล่องข้อความ)

                                                               1.3.4 ทาง E-mail ที่ใช้ในการสมัคร

                                          ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจสมัครตรวจสอบสถานะการสมัครงานตามช่องทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

                     

                      2. แนวปฏิบัติของผู้สมัคร

                                          2.1  ผู้สนใสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบรับสมัครงานออนไลน์ได้ ดังนี้ ขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบรับสมัครงานออนไลน์

                                          

                                          2.2 ในการสมัครงาน ขอให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและกำหนดสิทธิ์ในการดำเนินการสอบคัดเลือกในแต่ละกระบวนการได้ถูกต้อง โดยขอให้แนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วนทั้งหมด ก่อนวันที่สอบข้อเขียน

                 

                                        **2.3 ข้อแนะนำในการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์

                                           - Browser ที่แนะนำคือ Google Chrome

                                           - การกรอกข้อมูลที่เป็นวันที่ ให้กดเลือกจากปุ่มรูปปฏิทินที่อยู่ถัดจากช่องกรอกข้อมูลเท่านั้น 

                                           -  ไม่ควรกรอกข้อมูลที่มีความยาวเกินกว่า200ตัวอักษร ในแต่ละช่อง โดยหากมีความจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลที่มีรายละเอียดจำนวนมาก ควรพิมพ์ลงในไฟล์เอกสารอื่น และอัพโหลดไฟล์แนบเป็นเอกสารแนบ

 

 

 

 

                                                                                                         จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ 0 5391 6020 - 21

โทรสาร 0 5391 6019 

 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน